Türkmen dili (Türkmen: Türkmençe) — bir oguz dili angısında türkmenner laf eder. Türk dillerindän biri. Türkmenistanın ofițial dili.

Türkmenin häzirki ulanylyan edebi dilinin döreyşi köp kişi tarapyndan Magtymgulynyn şygryyeti bilen baglanyşdyrylyar. Magtymguly ilkinjileriň hatarynda halkyn ulanyan dilini öz çylşyrymly dini-pelsepi-sosial temalarda yazylan şygyrlaryna sygdyrmagy başarypdyr. Sol bir wagtyň özünde gündelik türkmen durmuşynyň meselelerine hem hötdesinden gelendigi üçin türkmenlerin we beyleki Merkezi Aziya halklarynyn arasynda ayratyn hormatdan peydalanyar.

Kiril
1940-1995
Latin
1929-1940
Latin
1995 -
Arab ( - 1929)
Аa Aa Аa آ ع
Бб Bb ب
Вв Vv Ww و
Гг Gg Gg گ
Гг Ƣƣ
Дд Dd Dd د
Ее Ее Ее
Ёё
Әә Əə Ää أ
Жж Ƶƶ Žž ژ
Җҗ Çç Jj ج
Зз Zz Zz ظ ض ذ ز
Ии Ii Ii ى
Йй Jj Ýý
Кк Kk Kk ک
Кк Qq ق
Лл Ll ل
Мм Mm Mm م
Нн Nn Nn ن
Ңң Ŋŋ Ňň ڭ
Оо Оо Oo او
Өө Ɵɵ Öö اۇ
Пп Pp Pp پ
Рр Rr Rr ر
Сс Ss Ss ث س ص
Тт Тт Tt ط ت
Уу Vv Uu او
Үү Yy Üü اۇ
Фф Ff Ff ف
Хх Hh Hh خ
Цц
Чч Çç چ
Шш Cc Şş ش
Щщ
Ъъ
Ыы Ƅƅ Yy ى
Ьь
Ээ
Юю
Яя
v  d  e
Türk dilleri
Ogur Bulgarca† | Çuvaşça | Hunca† | Hazarca† | Türk Avarca†
Uygur Eski türkçe† | Ayniçe²| Çagatayca† | İli türkçäsi | Lopça | Uygurca | Uzbekçä
Kıpçak Altayca | Barabaca | Başkurtça | Krım tatarca¹ | Kumanca† | Karaçay-Balkarca | Karaimcä | Karakalpakça | Kazahça | Kıpçakça† | Kırgızça | Krımçakça | Kumukça | Nogayca | Eski tatarca† | Tatarca | Urum¹
Oguz Afşarca | Azerbaycanca | Krım tatarca¹ | Gagauzça | Horasan türkçesi | Osmanlı türkçesi† | Peçenekçe† | Kaşkayca | Salarca | Türkçe | Türkmence | Balkan Gagauzçası | Urumca¹
Argu Halacca
Sibir Çulımca | Dolganca | Fuy girgis | Hakasça | Şorca | Tofaca | Tuvaca | Günbatısı Yugurca | Sahaca/Yakutça
Nışannar: ¹Birden taa çok grupaya girer, ²Karışmak diller, ³Diil belli, †Ölü dil