Türkmen dili

Türkmen dili (Türkmen: Türkmençe) — bir oguz dili angısında türkmenler laf eder. Türk dillerindän biri. Türkmenistanın ofițial dili.

TaryhyDüzenle

Türkmenin häzirki ulanylyan edebi dilinin döreyşi köp kişi tarapyndan Magtymgulynyn şygryyeti bilen baglanyşdyrylyar. Magtymguly ilkinjileriň hatarynda halkyn ulanyan dilini öz çylşyrymly dini-pelsepi-sosial temalarda yazylan şygyrlaryna sygdyrmagy başarypdyr. Sol bir wagtyň özünde gündelik türkmen durmuşynyň meselelerine hem hötdesinden gelendigi üçin türkmenlerin we beyleki Merkezi Aziya halklarynyn arasynda ayratyn hormatdan peydalanyar.

Cyril
1940-1995
Latin
1929-1940
Latin
1995 -
Arab ( - 1929)
Аa Aa Аa آ ع
Бб Bb ب
Вв Vv Ww و
Гг Gg Gg گ
Гг Ƣƣ
Дд Dd Dd د
Ее Ее Ее
Ёё
Әә Əə Ää أ
Жж Ƶƶ Žž ژ
Җҗ Çç Jj ج
Зз Zz Zz ظ ض ذ ز
Ии Ii Ii ى
Йй Jj Ýý
Кк Kk Kk ک
Кк Qq ق
Лл Ll ل
Мм Mm Mm م
Нн Nn Nn ن
Ңң Ŋŋ Ňň ڭ
Оо Оо Oo او
Өө Ɵɵ Öö اۇ
Пп Pp Pp پ
Рр Rr Rr ر
Сс Ss Ss ث س ص
Тт Тт Tt ط ت
Уу Vv Uu او
Үү Yy Üü اۇ
Фф Ff Ff ف
Хх Hh Hh خ
Цц
Чч Çç چ
Шш Cc Şş ش
Щщ
Ъъ
Ыы Ƅƅ Yy ى
Ьь
Ээ
Юю
Яя
v  d  e
Türk dilleri
Ogur Bulgarca† | Çuvaşça | Hunca† | Hazarca† | Türk Avarca†
Uygur Eski türkçä† | Ayniçä²| Çagatayca† | İli türkçäsi | Lopça | Uygurca | Özbekçä
Kıpçak Altayca | Barabaca | Başkurtça | Krım tatarca¹ | Kumanca† | Karaçay-Balkarca | Karaimcä | Karakalpakça | Kazakça | Kıpçakça† | Kırgızca | Krımçakça | Kumukça | Nogayca | Eski tatarca† | Tatar | Urum¹
Oguz Afşarca | Azerbaycanca | Krım tatarca¹ | Gagauzca | Horasan türkçäsi | Osmannı türkçäsi† | Peçenegca† | Kaşkayca | Salarca | Türkçe | Türkmence | Balkan Gagauzcası | Urumca¹
Argu Halacca
Sibir Çulımca | Dolganca | Fuy girgis | Hakasça | Şorca | Tofaca | Tuvaca | Günbatısı Yugurca | Sahaca/Yakutça
Nışannar: ¹Birden taa çok grupaya girer, ²Karışmak diller, ³Diil belli, †Ölü dil